Category Archives: A2 Key for Schools

Chương trình học A2 Key for Schools

Chương trình học A2 key for schools là chương trình học tiếng Anh giúp trẻ có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong những tình huống đơn giản nhất. Đồng thời, chương trình A2 key for schools là chương trình học tiếp nối sau “Cambridge English: Young Learners (YLE)” và cũng là điểm khởi […]